نقد دیدگاه آخرت هدف بعثت انبیاء
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی