جستاری در مسأله معنا با رویکرد به آثار آیت الله مطهری
47 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه های فلسفی شماره 2 سال1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: این مقاله مسأله معنا و ارکان تشکیل دهنده آن را با عنایت ویژه به آثار و دیدگاههای آیت اللّه مرتضی مطهری مورد بررسی قرار می دهد. مطابق این پژوهش هسته اساسی معنا برخاسته از اراده و علم گوینده حکیم است. ساختار زبان که گفتار و متن در آن قرار می گیرد نیز در نوبه خود اقتضاآت ظرفیتهایی ویژه در باروری به معنا دارد. نقش اساسی خواننده در این میان از منظر قوانین زبانشناختی - صرفنظر از بعد روانشناختی - کشف و باز تولید معناست نه جعل معنا. کلید واژه‏ها: معنا، معناداری، تفسیر، تأویل، متن، پدیده آورنده، خواننده و مفسّر.