هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشه اسلامی
39 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1381 - شماره 23 »(16 صفحه - از 40 تا 55)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: این مقال بر آن است تا هرمنوتیک یا تفسیر خاص قرآن را بررسی کند. مؤلف ابتدا مبانی و زیرساختارهای فکری خاص در فهم قرآن را مطرح می‏کند، زیرا مبانی یا باورهای پایه و زیرساخت‏های اعتقادی تأثیر به سزایی در شیوه فهم، اصول و قواعد و معیارها و منطق فهم یک متن دارد. از آن جا که این مبانی در مورد قرآن منحصر به فرد است، هرمنوتیک و تفسیر آن نیز منحصر به فرد خواهد بود. از جمله آن که تفسیر و قرائت‏های مختلف درباب ضروریات دین جایز نیست و امکان فهم قرآن که کتاب هدایت است، برای بشر میسر می‏باشد، زیرا اگر این متن قابل فهم نباشد مستلزم نقض حکمت الهی است و نیز نزول آن لغو خواهد بود. مؤلف در ادامه به مکانیسم فهم متن اشاره می‏کند و انواع قراین را در آن دخیل می‏داند که می‏توان به قراین درون متنی و برون متنی اشاره کرد. سرانجام به این نتیجه می‏رسد که روش فهم قرآن باروش فهم متون بشری متفاوت است و امکان قرائت‏های مختلف از قرآن همانند متون دیگر صحیح نیست. واژگان کلیدی: تفسیر، تفسیر قرآن، منطق فهم قرآن، هرمنوتیک، مبانی فهم قرآن، فهم. _______________________________ *. عضو هیأت‏علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.