مصادر فهم قرآن
40 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » خرداد و تیر 1377 - شماره 78 » (19 صفحه - از 63 تا 81)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخور از قرآن اگر خواهى ثبات در ضمیرش دیده‏ام آب حیات مى‏دهد ما را پیام لا تخف مى‏رساند بر مقام لا تخف صد جهان باقى است در قرآن هنوز اندر آیاتش یکى خود را بسوز اقبال لاهورى آیا قرآن تنها کتاب تقدیس و تکریم است یا حکمت اساس فعل گفتارى و کلام وحیانى خداوند خواندن، تدبر، تعقل، فهمیدن، در کار بستن و بر مدار آن زیستن است؟و اگر براى دانستن و ره سپردن است آیا هر کس بدون هیچگونه پیش شرطى مى‏تواند پذیراى معانى قدسى این سروش آسمانى و سخنگوى پیام ربانى باشد؟یا آنکه فهم این متن سترگ مستدعى یک سلسله پیش نیازى است؟ طبیعى است که براى شناخت قرآن به عنوان منبع اساسى معرفت دینى، ما نیازمندیم که ابزارهاى خاص آن را پیدا کنیم و حدود استفاده و تأثیر و اعتبار هر یک از آنها را بدانیم.امّا این ابزارها و مصادر را چه کسى معیّن مى‏کند و چگونه قابل شناسایى مى‏باشند؟ با تأمل این امر، محرز است که ایفاى نقش اساسى در تعیین این ابزارها از ناحیه دو عامل است:یکى موضوع و قملرو پژوهشى مورد نظر، و دوّم موقعیت فرد عالم و پرسشگر متن.این نکته روشن است که موضوع و محور معنابخشى در تفسیر، «کلام خدا»است.پر واضح است که این کلام به اقتضاى جایگاه وجودى گوینده خویش در کلیت متفاوت از کلام انسانى است؛گو اینکه ممکن است جهت اشتراکى نیز میان آنها یافت