تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1381 
علوم قران و حدیث 
تبیت مدرس 
 
خارج