سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
عضو شورای پژوهشی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی  
مدیر گروه قرآن پژوهی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی تفسیر حوزه  
عضور شواری علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعة الزهراء علیها السلام  
مدیر گروه تحقیقاتی قرآن  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
معاونت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی وابسته به مرکز جهانی  
مدیرگروه علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده حوزه ودانشگاه  
مدیر گروه علوم قرآنی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده حوزه ودانشگاه  
عضو هیات علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمیه امام صادق (ع) قزوین 
مدیر مدرسه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
پژوهشگر 
 
 
فعالیت های پژوهشی  
تدریس 
مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
علوم قرآن، تفسیر، زبان قرآن 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر حوزه 
مدرس 
 
 
علوم قرآن، تفسیر، زبان قرآن 
تدریس 
دانشگاه تهران، دارالعلم مفید 
مدرس 
 
 
هرمنوتیک، کلام قدیم و جدید 
تدریس 
دانشگاه تهران، پردیس قم 
مدرس 
 
 
کلام قدیم و جدید 
تدریس 
دانشگاه تهران ،پردیس قم 
مدرس 
 
 
علم الحدیث و فقه الحدیث 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و دانشکده محلاتی 
مدرس 
 
 
تفسير ترتيبي و موضوعی 
تدریس 
دانشگاه مفید  
مدرس 
 
 
نهج البلاغه و مقاصد الفلاسفه 
تدریس 
مرکز مديريت دولتی 
مدرس 
 
 
انسان‏شناسی 
تدریس 
دانشگاه مفید /دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
زبان قرآن 
تدریس 
دانشکده اصول دین / قم 
مدرس 
 
 
معجزه‏شناسی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآن / قم 
مدرس 
 
 
تاریخ ادیان 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در علوم قرآن 
تدریس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی 
مدرس 
 
 
معنا شناسی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
هرمنوتیک و زبان قرآن 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
 
 
معنا شناسی و هرمنوتیک 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه قرآن پژوهی 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تخصصی تفسیر حوزه  
عضو شورای علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعه الزهرا علیها السلام 
مدیر گروه تحقیقاتی قرآن 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
معاونت پژوهشی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی وابسته به مرکز جهانی 
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه  
مدیر گروه علوم قرآنی 
 
 
علمی اجرائی